× บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และ บริษัท เซ้าท์อีสต์ทรานสปอร์ต จำกัด นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) และ ผู้ที่มาติดต่อ (Visitor) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) และของผู้มาติดต่อ (Visitor ) กับธุรกิจของบริษัท บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และ บริษัท เซ้าท์อีสต์ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับการเก็บรวบรวม การเปิดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้ การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะขอจาก เจ้าของข้อมูลโดยตรง วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก โดยบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของธุรกิจเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัทฯ การติดต่อประสานงานต่างๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น บริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ จัดให้มีระบบการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม เหมาะสม เพียงพอและปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มีผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่นำไปใช้เกินกว่าการยินยอม หรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ ฯลฯ หากจำเป็นต้องเก็บ ใช้ เปิดเผย บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดระวังเป็นความลับ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ง่ายตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษารวมถึงเจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างด้าว จะเก็บและใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย - การเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
- การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
- การขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
- การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
- การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
- การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
- การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
- สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
- การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ บริษัทฯ จัดให้มีข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกหรือประเทศปลายทาง ให้การคุ้มครองที่เหมาะสม เพียงพอหรือตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บและใช้งาน บริษัทฯ จะรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุด จะดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนโยบายส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจทำการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฏหมาย และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของบริษัทฯ และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทฯจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย ช่องทางการติดต่อ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล การใช้สิทธิ หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) - ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้มาติดต่อ (Visitor) - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ติดต่อ: บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และ บริษัท เซ้าท์อีสต์ทรานสปอร์ต จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 29 อาคาร 4 เจ ถนนพหลโยธิน ซ.3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (66) 2279 6847
เว็บไชต์ www.sahachartgroup.com
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) และ ผู้มาติดต่อ (Visitor) นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

Welcome to SAHACHARTGROUP

We are the leader in the production and distribution of the mineral Gypsum, with quality personnel and excellent service, we give importance to all stakeholders, taking into account our society and the environment.

Get Started
0

Happy Clients

0

Projects

0

Years of experience

0

CERTIFICATIONS & AWARDS

VISTION CORE VALUES

We are the leader in the production and distribution of the mineral Gypsum, with quality personnel and excellent service, we give importance to all stakeholders, taking into account our society and the environment.

  • MORALS :We will disclose and build personal faith in the company working with one another, and adhere to the deadlines, in order to create and maintain trust when working together.
  • EXCELIENCE :We will operate with high standards of production quality to secure preservation of the environment and the interiors. We will continue to work with people who have scientific knowledge of the duty assigned.
  • TEAMWORK : In order to promote creative collaboration and teamwork, we will respect one another and our ability to all work together.

The company is committed to improving the quality of life in the community to ensure a better living standard. By creating jobs and developing infrastructures, including education, health care, religion, society and the environment, the company aims to have a maintainable development in the community.

WORKERS

The company is committed to supporting the skills for work in order to providing opportunities for advancement by steady development. Moreover, the company intends to allow our employees to take pride in working for the organization. By motivating enthusiasm with rewards for the employees, the company will build responsible and qualified personnel in the future.

WORKERS